Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Jawor 

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworze zaplanowane na dzień 28 lipca 2014 r. o godz. 13:00 zostało przeniesione na godz. 15:30 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze. Dzień i porządek posiedzenia nie uległy zmianie.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Wstępne informacje na temat sprawozdania finansowego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Jawor.
3. Wolne wnioski i informacje.



Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
(-) Jacek Wieczorek


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 28 lipca 2014 r. o godz. 15:30, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Informacja rzeczowo-finansowa gospodarki odpadami Komunalnymi Gminy Jawor.
3. Wolne wnioski i informacje.



Przewodniczący
Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta
(-) Tadeusz Żmuda


WYDAWANIE WORKÓW NA ODPADY OD DNIA 1 LIPCA 2014 R.



Od dnia 1 lipca 2014 r. właściciele nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych), którzy zadeklarowali segregację odpadów mogą odbierać worki i kody kreskowe w Urzędzie Miejskim w Jaworze, ul. Rynek 1, pok. nr 1. w poniedziałki , środy i czwartki w godz. od 7:30- 15:30, we wtorki od godz. 7:30-16:00, w piątki od godz. 7:30-15:00.


Referat Gospodarki Odpadami


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 28 lipca 2014 r. o godz. 14:00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego Jaworze, odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Działalność i osiągnięcia stowarzyszeń i klubów sportowych za 2013 r. i I półrocze 2014 r.- MKS "Victoria" Jawor.
3. Wolne wnioski i informacje.




Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu

(-) Honorata Kulig


Złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny


Od dnia 16 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej 12 (sekretariat) przyjmowane są wnioski od mieszkańców Jawora o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu rodzin wielodzietnych.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuacji nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Wnioski są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej 12 oraz na stronie MOPS - www.mops-jawor.pl i stronie Urzędu Miejskiego www.jawor.pl

Dodatkowych informacji udziela pracownik MOPS pod numerem telefonu 76 870 33 87
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Informacje jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl
Kartę przyznaje burmistrz na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Załączniki:
- Dokumenty niezbędne do składania wniosku
- Wniosek o wydanie Karty Dużej rodziny

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 28 lipca 2014 r. o godz. 13:00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Wstępne informacje na temat sprawozdania finansowego dotyczącego gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Jawor.
3. Wolne wnioski i informacje.



Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
(-) Jacek Wieczorek


OGŁOSZENIE


Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Jaworze informuje, iż właściciele nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych), którzy zadeklarowali segregację odpadów mogą odbierać worki w następujących punktach:

- w Urzędzie Miejskim w Jaworze, ul. Rynek 1,
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30,
                                     wtorek: 7.30-16.00,
                                       piątek: 7.30-15.00,

- w Zarządzie Lokalami Komunalnymi, ul. Poniatowskiego 14 a,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00.


 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA JAWORA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora

więcej ...

Wieloletni Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.


Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jawor

Zapraszamy

Uwagi i błędy prosimy zgłaszać do
zespołu redakcyjnego

lub do
administratora serwisu

Lokalny serwis informacyjny: www.jawor.pl

Adres poczty elektronicznej: um@jawor.pl

Adres: Gmina Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor

tel. 76-8702021, sekretariat 76-8702201, faks 76-8702202


Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Jawor dostępna jest tutaj



Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies dla anonimowych statystyk odwiedzin. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.

 



   Panel aktualizacyjny