Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Jawor 

APEL W SPRAWIE ODPADÓW MEDYCZNYCH

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, które jest dla m in. Gminy Jawor Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych apelujemy, o nie wrzucanie do pojemników na odpady zbierane w sposób selektywny oraz zmieszane odpadów medycznych i weterynaryjnych typu: zużyte strzykawki, igły, opatrunki, kroplówki itp.. Sposób postępowania z ww. odpadami określają:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U Nr 139, poz.940)
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. U. Nr 198, poz. 1318).

W załączeniu apel PGK ”Sanikom”

Referat Gospodarki Odpadami


Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014r.


UWAGA !!!    Nowy podział ulic.
Sprawdź w obwieszczeniu,  gdzie głosujesz:


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Jawora z dnia 18 kwietnia 2014r. - INFORMACJA O NUMERACH i GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA, WYZNACZONYCH SIEDZIBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH dla wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. o godz. 15:30 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254.2014 z dnia 27 marca 2014 r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia jw.
4. Zaopiniowanie informacji o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia jw.
5. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta
(-) Tadeusz Żmuda


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 06 maja 2014 r. o godz. 13:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2014 r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254.2014 z dnia 27 marca 2014 r.
4. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia jw.
5. Zaopiniowanie informacji o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia jw.
6. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.
7. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
(-) Jacek Wieczorek


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 06 maja 2014 r. o godz. 15:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Jaworze, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Wypracowanie i przyjęcie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Jawor za 2013 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium.
3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.
4. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
(-) Dorota Domińska- Werbel


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 12:00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze, odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254.2014 z dnia 27 marca 2014 r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia jw.
4. Zaopiniowanie informacji o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia jw.
5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016, za rok sprawozdawczy 2013.
6. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.
7. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu
(-) Honorata Kulig


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 22 kwietnia 2014 r. o godz. 13:00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Jaworze.

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2013 r. stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254.2014 z dnia 27 marca 2014 r.
3. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia jw.
4. Zaopiniowanie informacji o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia jw.
5. Zaopiniowanie Sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze za 2013 r.
6. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Jaworze na lata 2012-2014 za 2013 rok.
7. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na II półrocze 2014 r.
8. Wolne wnioski i informacje.

Przewodnicząca
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej
(-) Brygida Kaczkowska


OGŁOSZENIE


Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Jaworze informuje, iż właściciele nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych), którzy zadeklarowali segregację odpadów mogą odbierać worki w następujących punktach:

- w Urzędzie Miejskim w Jaworze, ul. Rynek 1,
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30,
                                     wtorek: 7.30-16.00,
                                       piątek: 7.30-15.00,

- w Zarządzie Lokalami Komunalnymi, ul. Poniatowskiego 14 a,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00.


 

Wieloletni Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.


Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jawor

Zapraszamy

Uwagi i błędy prosimy zgłaszać do
zespołu redakcyjnego

lub do
administratora serwisu

Lokalny serwis informacyjny: www.jawor.pl

Adres poczty elektronicznej: um@jawor.pl

Adres: Gmina Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor

tel. 76-8702021, sekretariat 76-8702201, faks 76-8702202


Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Jawor dostępna jest tutajZgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies dla anonimowych statystyk odwiedzin. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.

    Panel aktualizacyjny