Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Jawor 

WYDAWANIE WORKÓW NA ODPADY OD DNIA 1 LIPCA 2014 R.Od dnia 1 lipca 2014 r. właściciele nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych), którzy zadeklarowali segregację odpadów mogą odbierać worki i kody kreskowe w Urzędzie Miejskim w Jaworze, ul. Rynek 1, pok. nr 1. w poniedziałki , środy i czwartki w godz. od 7:30- 15:30, we wtorki od godz. 7:30-16:00, w piątki od godz. 7:30-15:00.


Referat Gospodarki Odpadami


Złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny


Od dnia 16 czerwca br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej 12 (sekretariat) przyjmowane są wnioski od mieszkańców Jawora o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu rodzin wielodzietnych.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych, przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuacji nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.

Wnioski są dostępne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworze przy ul. Legnickiej 12 oraz na stronie MOPS - www.mops-jawor.pl i stronie Urzędu Miejskiego www.jawor.pl

Dodatkowych informacji udziela pracownik MOPS pod numerem telefonu 76 870 33 87
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Informacje jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl
Kartę przyznaje burmistrz na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Załączniki:
- Dokumenty niezbędne do składania wniosku
- Wniosek o wydanie Karty Dużej rodziny


Burmistrz Miasta Jawora informuje, że w dniach od dnia 16 września 2014 r. do dnia 10 października 2014 r. zostaną przeprowadzone konsultacje nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze na 2015 rok.

Zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jawor mogą składać opinie i uwagi do w/w projektu uchwały na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 299.2014 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 16 września 2014 r.

Formularz konsultacji dostępny jest w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Kancelarii, a także do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jawor.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na w/w formularzu w Kancelarii (pok. 2) Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1.

- Zarządzenie Nr 299.2014 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 16 września 2014 r.
- Formularz konsultacji
- Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Jaworze na 2015 rok.
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok


Zawiadomienie

Zawiadamia się , że w dniu 24 września 2014 r. o godz. 14:00 w Sali nr 20 (II piętro) Urzędu Miejskiego w Jaworze – Rynek 1, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Jaworze.

więcej ...

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 24 września 2014 r. o godz. 10:00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Jawor na 2015 r.
3. Wolne wnioski i informacje.


Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego
(-) Leszek Dublański


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 23 września 2014 r. o godz. 14:30 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie:
- informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 294.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.,
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 294.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 294.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2014 r.- druk nr LIV-251-14.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jawor.- druk nr LIV-252-14.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.- druk nr LIV-253-14.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Jaworskiemu.
7. Wnioski Komisji do projektu budżetu na 2015 r.
8. Wolne wnioski i informacje.

 
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
(-)Jacek Wieczorek


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 22 września 2014 r. o godz. 15:30, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji Powiatowi Jaworskiemu- druk nr LIV-248-14.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jawor na lata 2015-2018”- druk nr LIV-247-14.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych miasta Jawora- druk nr LIV-249-14.
5. Opracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy Jawor na 2015 r.
6. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta
(-) Tadeusz ŻmudaKonsultacje projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

Termin konsultacji 10 września 2014 r - 6 października 2014 r.

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik, w Kancelarii (pok. 2) Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1.

Programu Współpracy Gminy Jawor
Formularz konsultacji


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 23 września 2014 r. o godz. 13:00 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego Jaworze, odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Realizacja działań gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
3. Podsumowanie miejskiej akcji lato. Realizacja zadań kulturalnych i sportowych.
4. Wnioski Komisji do projektu budżetu na 2015 r.
5. Wolne wnioski i informacje

Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu
(-) Honorata Kulig


ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się, że w dniu 22 września 2014 r. o godz. 13:30, w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Jaworze, odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Edukacji z Komisją Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Jaworze.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie:
- informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 294.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.,
- informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 294.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.,
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 294.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r.
3. Wnioski Komisji do projektu budżetu na 2015 r.
4. Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Komisji Edukacji
(-) Waldemar Struzik


Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze przypomina, że do 10 października br. można składać w Biurze Rady Miejskiej w zamkniętych kopertach wnioski : o nadanie Tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Jawora” oraz o przyznanie „Nagrody Miasta Jawora”.

więcej ...

Wieloletni Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.


Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jawor

Zapraszamy

Uwagi i błędy prosimy zgłaszać do
zespołu redakcyjnego

lub do
administratora serwisu

Lokalny serwis informacyjny: www.jawor.pl

Adres poczty elektronicznej: um@jawor.pl

Adres: Gmina Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor

tel. 76-8702021, sekretariat 76-8702201, faks 76-8702202


Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Jawor dostępna jest tutajZgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies dla anonimowych statystyk odwiedzin. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.

    Panel aktualizacyjny