Biuletyn Informacji Publicznej   Gminy Jawor 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA JAWORA
o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie ul. Cukrowniczej, Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego”.



(nowy plik)- treść ogłoszenia

treść ogłoszenia

załącznik - uchwała Nr X/48/2015




Od dnia 22 czerwca 2015r.
ta strona BIP nie jest już aktualizowana.

Nowy BIP Gminy Jawor dostępny jest na stronie:


http://www.jawor.bip.net.pl



Burmistrz Miasta Jawora
ogłasza Konkurs na wolne stanowisko
Dyrektora
Muzeum Regionalnego w Jaworze
z siedzibą ul. Klasztorna 6 w Jaworze

  - treść ogłoszenia

-Zarządzenie Nr 147.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaworze


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA JAWORA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora



treść ogłoszenia


Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamia się, że w dniu 21 lipca 2015 r. o godz. 14:30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Jaworze odbędzie się posiedzenie Komisji Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Jaworze.
treść zawiadomienia ....

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019


- Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworze o naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego.
- format .doc

Oświadczenie kandydata na ławnika.
- format .doc

Oświadczenie kandydata na ławnika.
- format .doc

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika
- format .doc

Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy na kadencję 2016 - 2019
Lista osób posiadających czynne prawo wyborcze zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Jaworze na kadencję 2016 - 2019

Wieloletni Program Współpracy Gminy Jawor z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016.


Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Jawor

Zapraszamy

Uwagi i błędy prosimy zgłaszać do
zespołu redakcyjnego

lub do
administratora serwisu

Lokalny serwis informacyjny: www.jawor.pl

Adres poczty elektronicznej: um@jawor.pl

Adres: Gmina Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor

tel. 76-8702021, sekretariat 76-8702201, faks 76-8702202


Elektroniczna skrzynka podawcza Gminy Jawor dostępna jest tutaj



Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies dla anonimowych statystyk odwiedzin. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.

 



   Panel aktualizacyjny